Съответствие на "Сторм Инженеринг"  АД с единните европейски нормативни изисквания съгласно Регламент 2016/679

„Сторм Инженеринг“ АД обработва лични данни на служители и контрагенти, предоставени с тяхно информирано съгласие, доброволно и недвусмислено изявено или лично, или чрез дейността на физическо или юридическо лице, което има изрични служебни или законови правомощия да обработва тези данни и да ги предоставя на „Сторм Инженеринг“ АД.

Начин на контакт със „Сторм Инженеринг“ АД - http://www.storm-engineering.bg/bg/contact/.

Начин на контакт с длъжностното лице по защита на данните на „Сторм Инженеринг“ АД – Лидия Койчева, l_koicheva@bella.bg

Категории лични данни, които се обработват от „Сторм Инженеринг“ АД:

- обикновени лични данни – имена, адрес, електронна поща, телефонен номер, IP адрес;

- единен граждански номер (ЕГН);

- специални лични данни – членство в синдикални организации; данни за здравословно състояние;

- данни от охранителни камери и системи за контрол на достъп.

Цели, за които се обработват личните данни от „Сторм Инженеринг“ АД:

- трудови отношения;

- производствена дейност;

- търговска дейност;

- счетоводство;

- маркетинг и реклама;

- правно-нормативна и контролна дейност;

- сигурност и охрана;

- други корпоративно или законово определени цели.

Срок на съхранение на данните: до 12 месеца след изтичането на законоустановените срокове за съхранение или до 12 месеца след отпадане на необходимостта по силата на целта на обработването на личните данни.

Субектите на личните данни могат да упражнят правата си за достъп, актуализиране,  коригиране, ограничаване на обработването или изтриването на данните като се свържат с длъжностното лице по защита на личните данни в „Сторм Инженеринг“ АД на горепосочения имейл. Длъжностното лице по защита на данните на „Сторм Инженеринг“ АД отговаря писмено на всички писма във връзка с упражняване на права от субектите на данните в едномесечен срок от получаването на писменото искане.

В „Сторм Инженеринг“ АД не се профилират данни и не се взимат автоматизирани решения.

"Сторм Инженеринг" АД информира работниците и служителите, че се извършва видеонаблюдение на работното място и контрол на служебно предоставените средства за електронна комуникация и печат на работното място (интернет, цнетрализиран принтинг, телефон, мобилен телефон) с цел предотвратяване на злоупотреби.

Видео